1.    Definice

„Prodávajícím“ se rozumí Ing. Barbora Kovaříková PhD., sídlem Dvorského, 69662 Strážnice, IČO: 09462013
„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.
„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy (URL) http://shop.krajemzavinem.cz
„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.
„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy (URL): http://shop.krajemzavinem.cz/obchodni-podminky.
„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
„Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese http://www.krajemzavinem.cz/obchodne-p%C3%BAodmienky

2. Základní ustanovení

2.1 Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.
2.2 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu se uzavírá v českém jazyce.
2.3 Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
2.4 Způsoby nakládání s osobními údaji, jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na webové stránce.
2.5 Tyto Obchodní podmínky se použijí i na případy, kdy Kupující není Spotřebitelem. V takovém případě se ustanovení pro ochranu Spotřebitele neuplatní.
2.6 Důležité upozornění. Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat alkoholické nápoje.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupujícímu se na E-shopu zobrazí seznam nabízeného zboží a služeb Prodávajícího. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a Prodávající zásadně není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží nebo služeb. Všechny údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Umístění zboží a služeb ve webovém rozhraní E-shopu je považováno za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 občanského zákoníku a návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka ze strany Kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany Prodávajícího, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
3.2 Za účelem objednání zboží nebo služby vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména, nikoliv výlučně, informace o: objednávaném zboží/službě, způsobu úhrady kupní ceny zboží/služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/o poskytnutí služby, informace o nákladech spojených s dodáním zboží/s poskytnutím služby.
3.3 Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjistit a opravovit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odesílá Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, emailem či telefonicky).
3.4 Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu zboží nebo poskytnout službu a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit za zboží/službu Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
3.5 Do doby převzetí zboží Kupujícím nebo do okamžiku zahájení poskytování služby je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, pokud není možné poskytnout službu ve sjednané lhůtě, z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží, zboží se již nevyrábí či nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či ve sjednaném čase). Prodávající odstupuje od Kupní smlouvy odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím Prodávajícímu při registraci do uživatelského rozhraní E-shopu.
3.6 Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy v neporušeném stavu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
3.7 Kupující však bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
• jakož i o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího.
3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a Kupující je hradí sám.
3.9 Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 E-shop obsahuje výčet zboží a služeb nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny nabízeného zboží/služby.
4.2 Cena zboží a služeb je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.
4.3 Způsob dodání si zvolí Kupující dle aktuální nabídky možných způsobů dodání zboží.
4.4 Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v odběrném místě na adrese Dvorského 855, Strážnice 69662
• bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2644628193/0800, IBAN: CZ87 0800 0000 0026 4462 8193 vedený u České spořitelny, a. s.,
4.5 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4.6 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží/služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
4.7 Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží/služby.

5. Práva z vadného plnění

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
5.2 Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od zboží očekával s ohledem na povahu zboží
• že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
• zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3 Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
5.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.5 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
5.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.7 Po dodání neručí Prodávající za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany Kupujícího. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Zboží je třeba skladovat v chladném prostředí mimo přímé sluneční záření.
5.8 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle Prodávajícího. Reklamaci zboží může Kupující uplatnit osobně na odběrném místě na adrese Dvorského 855, Strážnice 69662 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Dvorského 855, Strážnice 69662.
5.9 Reklamaci zboží musí Kupující ohlásit Prodávajícímu neprodleně po zjištění závady, a to na e-mailové adrese info@krajemzavinem.cz.
5.10 Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu: info@krajemzavinem.cz
5.11 V případě zakoupení služby – degustace vína je možné rezervaci na degustaci vín zrušit 24 hodin předem bez storno poplatku. Při zrušení rezervace méně než 24 hodin před čerpáním služby účtujeme storno poplatek 100 % z celkové ceny degustace. Zrušení rezervace degustace je nutné nahlásit na email info@krajemzavinem.cz

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající rovněž oprávněn požadovat po Kupujícím náklady za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání ve skutečné výši a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.2 Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.
6.3 Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.4 Dopravu zprostředkuje přepravní společnost DPD.
6.5 Dodání zboží se uskuteční zpravidla do pěti pracovních dnů od přijetí bezhotovostní platby na Účet Prodávajícího. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně dopravce.
6.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.
6.7 Alkohol bude předán pouze osobě straší 18 let a Prodávající či dopravce je oprávněn toto ověřit. Neprokáže-li Kupující, že starší 18 let, nebude zboží obsahující alkoholické nápoje předáno.
6.8 Služba – degustace vína bude poskytnuta Prodávajícím v místě dohodnutém v Kupní smlouvě resp. uvedeném na vstupence na degustaci, která bude Kupujícímu zaslána, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.
7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.
7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.4 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7.5 Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@krajemzavinem.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.
8.2 Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.3 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
8.4 Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
8.5 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.
8.6 Prodávající upozorňuje Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz/.


Obchodní podmínky ke dni 16.6.2021